ὦ βουλή

Inspira’m musa… i fes fluir les paraules a este paradís clàssic virtual…

Si els déus de l’Olimp ens assisteixen, i farem les ofrenes i sacrificis necessaris per tal d’aconseguir-ho, aquest grapat de clàssics sense remeï ens farem un lloquet a l’univers virtual.

Volem compartir amb tots els amants dels móns hel·lènic i romà, de la seua llengua i costums, les nostres vivències com a filòlegs, les notícies d’actualitat, l’agenda i tot el que tingam a l’abast i que ens acoste, a poc a poc, a aquell meravellós món d’herois i llegendes, de poetes i filòsofs, a aquell món clàssic que com un imant ens atrau inevitablement...

Si voleu entrar... sereu benvinguts!

Χαρε!!

Ave!!

sábado, 27 de septiembre de 2008

EL PRINCIPIO DE NUESTRO CAMINO

Μῆνιν ἄειδε, Θεά, Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην, ἣ μυρί ΄ Ἀχαιοῖς ἄλγε ΄ ἔθηκε·
πολλὰς δ ΄ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε πᾶσι ( Διὸς δ ΄ ἐτελείετο βουλή )·
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρεΐδης τε, ἄναξ ἀνδρῶν, καὶ δῖος Ἀχιλλευς.


Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquiles;
cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos
y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes,
a quienes hizo presa de perros y pasto de aves
-cumplíase la voluntad de Zeus-
desde que se separaron disputando el Atrida,
rey de hombres, y el divino Aquiles.


En este punto se inicia nuestro recorrido: hermoso camino por el arte, cultura y pensamiento de un mundo que tanto nos apasiona: universo de musas, supersticiones y por qué no, cubierto con un manto de pasiones, traiciones y honor; rasgado y maculado con la espada y sangre de nuestros héroes. Y Puesto que el el principio que mejor que con quien hoy se considera el inicio de un mundo: Homero y con él, La Iliada y La Odisea.


Ahora sois vosotros quienes tenéis la voz, dejad que la musa os inspire y comentad... vuestros versos preferidos, el personaje que más os llama la atención, la aventura más impresionante de los héroes griegos...

Así pues, con estos versos de venganza sed bienvenidos a lo que , si el Hado lo desea, se convertirá en algo digno de versar.